Používáme cookies, abychom zlepšili vaše zkušenosti s naší stránkou. Abychom vyhověli novému e-Privacy nařízení, musíme vás požádat o souhlas s nastavením souborů cookie. Zjistěte více

Povolit soubory cookie

Zaplaťte svou objednávku do 21.6. a garantujeme doručení zdarma do 2-3 týdnů. Infolinka je v provozu Po-Pá od 8 do 13 hod.   

Zásady ochrany osobních údajů

Účinné: 01.02.2022

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které spolu s Obchodními podmínkami tvoří smlouvu mezi vámi a společností SLF24 (společnost s ručením omezeným SMART LINE FURNITURE 24), dále jen „Společnost“ nebo „SLF24“. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost SLF24 zpracovává, shromažďuje a používá osobní údaje (včetně osobních dat), které poskytujete prostřednictvím našich webových stránek („Internetový obchod“), blogu a během zadávání objednávky nebo přímého kontaktu s námi jakýmkoli dostupným způsobem.

Přístupem, používáním nebo zadáním objednávky prostřednictvím našich komunikačních kanálů souhlasíte se zpracováním, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Všechny výrazy s velkým počátečním písmenem použité, ale nedefinované v tomto dokumentu, budou mít odpovídající význam daný v Obchodních podmínkách.

Všechny definice, jako jsou „Osobní údaje“, „zpracování“, „Správce údajů“, „Zpracovatel údajů“, použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají význam stanovený v GDPR.

Obecné prohlášení

1. Správcem osobních údajů shromážděných Internetovým obchodem slf24.com/cz je společnost SMART LINE FURNITURE 24 s ručením omezeným. Můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected].

2. Osobní údaje v Internetovém obchodě zpracovává Správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob ve vztahu ke zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR“.

3. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu dobrovolné, ale může být nezbytnou podmínkou, pokud nastane některá z následujících situací:

a. uzavírání smluv se Správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu, v Obchodních podmínkách internetového obchodu a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem, a pokud si subjekt údajů přeje se Správcem uzavřít danou smlouvu, je povinen požadované údaje poskytnout. Pokaždé, když je rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy uveden předem na webových stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu;

b. zákonná povinnost správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů, které ukládají správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové nebo účetní knihy), a neposkytnutí těchto osobních údajů bude bránit správci v plnění těchto povinností.

4. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá a zajišťuje, aby údaje, které shromažďuje, byly:

a. zpracovány zákonně;

b. shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely;

c. věcně správné a přiměřené účelům, pro které jsou zpracovávány;

d. uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a

e. zpracovávány způsobem zajišťujícím dostatečné zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření.

5. Správce s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob různé pravděpodobnosti a závažnosti přijme vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování provedl v souladu s tímto nařízením a byl schopný to prokázat. Správce přijme technická opatření, aby zabránil získávání a pozměňování osobních údajů přenášených elektronicky neoprávněnými osobami.

 

Informace shromážděné SLF24

1. SLF24 může shromažďovat dvě kategorie údajů:

a. Osobní údaje, mimo jiné jméno, příjmení, e-mailovou adresu, kontaktní údaje, doručovací adresu;

b. Neosobní údaje, jako je typ prohlížeče, webovou stránku navštívenou před nebo poté, co jste vstoupili na náš web, informace, které na webu hledáte, a interakce se službou.

2. Pokud si přejete zůstat v anonymitě během přístupu na naše webové stránky nebo blog, použijte ve svém prohlížeči režim inkognito. Vezměte prosím na vědomí, že používání některých funkcí našeho e-shopu bude vyžadovat sdílení vašich osobních údajů s námi.

3. Pokud s námi komunikujete ohledně produktů nebo kvůli záležitostem ohledně nákupu (např. názory, podrobnosti o produktu nebo doručení) a dalších témat telefonicky, poštou, prostřednictím sociálních sítí, kontaktními formuláři, e-mailem nebo jakýmkoli jiným médiem, shromažďujeme obsah vašich zpráv.

Účel, právní základ, uchovávání osobních údajů a rozsah zpracování osobních údajů společností SLF24

1. SLF24 může zpracovávat osobní údaje pro následující účely, a to z následujících důvodů, po dobu a v následujícím rozsahu:

a. Plnění smluvního vztahu (kupní smlouva), smlouva o poskytování Elektronických služeb nebo jednání na žádost subjektu před uzavřením výše uvedených smluv. Právním základem zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy). Údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k uzavření, ukončení nebo vypršení platnosti uzavřené smlouvy. Rozsah zpracování údajů je následující: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/podniku/kanceláře (pokud se liší od doručovací adresy). Pro zákazníky služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo nespotřebitelské strany smlouvy. Účely nezbytného zpracování údajů proto závisejí na účelu smlouvy s vámi dohodnuté (včetně našich Obchodních podmínek a jakýchkoli smluvních podmínek specifických pro službu) nebo služeb, které požadujete. Nejdůležitější účely jsou:

 

i. Poskytování zpráv, reportů, newsletterů a jiné přímé komunikace, pokud jsou nedílnou součástí našich smluvních služeb nebo vámi požadovaných služeb.

ii. Garance obecné bezpečnosti, provozuschopnosti a stability naší služby včetně ochrany před útoky. Nepropagační komunikace s vámi o technických, bezpečnostních a smluvně relevantních tématech (např. upozornění na podvody nebo zablokování účtu).

b. Marketingové účely. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas). Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel. Rozsah zpracování údajů: jméno, e-mailová adresa.

c. Přímý marketing. Právním základem zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem Správce). Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu sledovaného správcem, nejdéle však po níže uvedené omezení: lhůta pro reklamaci související s obchodní činností tři roky a u kupní smlouvy dva roky . Rozsah zpracování údajů: e-mailová adresa, jméno a příjmení.

d. Recenze zákazníků. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas). Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel. Rozsah zpracování údajů: e-mailová adresa, jméno a příjmení.

Příjemci osobních údajů – zpracovatelé údajů

1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně nákupu provedeného Zákazníkem, je nutné, aby Správce využíval služeb třetích osob (např. poskytovatele softwaru, kurýra nebo zpracovatele plateb). Správce využije pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování odpovídalo požadavkům Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů. Správce dále zajišťuje přenos osobních údajů prostřednictvím adekvátních smluv a/nebo jiných bezpečnostních opatření v závislosti na povaze údajů a zpracování.

2. Správce zapojí zpracovatele údajů pouze tehdy, je-li to nezbytné pro naplnění daného účelu a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění.

3. Osobní údaje mohou být Správcem předány do třetích zemí, přičemž se Správce zavazuje zajistit pro takový přenos vhodná bezpečnostní opatření, aby byl zajištěn soulad s GDPR. Správce předá shromážděné osobní údaje pouze tehdy a v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

4. Osobní údaje zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím subjektům třetích stran nebo kategoriím subjektů třetích stran:

a. Dopravci/zasílatelé/kurýrní zprostředkovatelé - v případě Zákazníka, který využívá kurýrní způsob doručení Produktu v E-shopu, Správce sdílí shromážděné osobní údaje Zákazníka s vybraným přepravcem, speditérem nebo zprostředkovatelem realizujícím zásilku na objednávku Správce v rozsahu nezbytném k provedení doručení Produktu Zákazníkovi.

b. Subjekty třetích stran odpovědné za vyřizování elektronických plateb nebo plateb kreditní kartou - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě používá způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu nakládajícímu s výše uvedenou platbou v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.

c. Subjekty poskytující úvěr - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob platby na splátky, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na příkaz Správce v rozsahu nutnému k provedení platby provedené Zákazníkem.

d. Subjekty umožňující správu a provoz internetového obchodu - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod a/nebo Blog, Správce zpřístupňuje osobní údaje třetím osobám odpovědným za podporu procesů Správce ohledně výše uvedených webových stránek. Rozsah zpracování zahrnuje nutnost vyřizování přímých požadavků zákazníků a potenciálních zákazníků, provozování internetového obchodu z hlediska údržby a rozvoje, jakož i zpracování pro analytické účely.

Profilování

1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost poskytovat informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, a – alespoň v těchto případech – relevantní informace o způsobech takového rozhodování, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce informace o možném profilování v této části Zásad ochrany osobních údajů.

2. Profilování v E-shopu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na stránkách E-shopu, např. přidáním konkrétního Produktu do nákupního košíku, procházením webových stránek konkrétního Produktu v E-shopu nebo analýzou minulé historie nákupů uskutečněných v E-shopu. Podmínkou takového profilování je, že Správce disponuje osobními údaji dané osoby.

3. Správce může využívat profilování v Internetovém obchodě pro účely přímého marketingu, Správce však prohlašuje, že rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření Smlouvy ani možnosti využívání Elektronických služeb v e-shopu. V důsledku toho nebude mít profilování ze strany Správce žádný vliv na nabídku, kterou zákazník obdrží, ani na její podmínky.

Práva Subjektu údajů

1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 Nařízení GDPR.

2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR) má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

3. Právo podat stížnost dozorovému úřadu - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost dozorovému úřadu způsobem a v režimu uvedeném v ustanoveních Nařízení GDPR nebo platných vnitrostátních právních předpisech.

4. Právo vznést námitku – Subjekt údajů má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) veřejný zájem nebo f) oprávněný zájem Správce, včetně profilování podle těchto ustanovení. V takovém případě již Správce nebude moci tyto osobní údaje zpracovávat, pokud Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu nároků .

5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

6. Za účelem uplatnění práv uvedených v této části Zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce zasláním řádné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.

Soubory cookie, provozní data a analýzy

1. Cookies jsou textové soubory zasílané serverem a uložené na straně návštěvníka Internetového obchodu prostřednictvím prohlížeče (způsob ukládání cookies závisí na zařízení, které Zákazník používá).

2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující účely:

a. identifikování zákazníků jako přihlášené do online obchodu a znázornění, že jsou přihlášeni;

b. zapamatování produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;

c. zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;

d. shromažďování anonymních statistik prezentujících způsob používání webové stránky online obchodu;

3. Nastavení internetového prohlížeče co se týče cookies je důležité z hlediska vašeho souhlasu s používáním cookies naším Internetovým obchodem - dle předpisů lze takový souhlas vyjádřit i prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokud s ním nesouhlasíte, měli byste odpovídajícím způsobem změnit nastavení cookies svého internetového prohlížeče.

Závěrečné prohlášení

Neustálý vývoj našich webových stránek včetně internetového obchodu a implementace nových technologií pro zlepšení našich služeb pro náštěvníky našich webových stránek a/nebo online obchodu může vyžadovat změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času znovu přečetli, abyste se seznámili s aktuálními podmínkami.